17.6.2019
PÄÄSIVU
MATRIX-OHJELMAT
WWW-PALVELUT
Ominaisuudet
MUUT PALVELUT
YHTEYSTIEDOT
TEKNINEN TUKI
MMANUAL OY
ASIAKKAITAMME


 

 

 

Verkkopalvelujen toimitusehdot


mManual Oy:n verkkopalvelun sopimusehdot


1. Sopimusosapuolet ja sopimuksen voimaan astuminen.

1.a Tämän sopimuksen osapuolina ovat mManual Oy (jäljempänä mManual) sekä palvelua käyttävä taho (jäljempänä Asiakas). Asiakas hyväksyy oheiset sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä hyväksymällä tilauksen.

2. Sopimuksen kohde

2.a Tällä sopimuksella sovitaan Asiakkaan käyttöoikeudesta mManual Oy:n www-palveluun (jäljempänä Palvelu).

2.b Sopimusta sovelletaan sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaisiin. Tämän sopimuksen lisäksi kuluttaja-asiakkaisiin noudatetaan kuluttajasuojalainsäädännön pakottavia määräyksiä.

3. mManualin vastuut

3a mManualin tehtävä on tuottaa Asiakkaalle Palvelu.

3b. mManualin tehtävä on luovuttaa Asiakkaalle tarvittava(t) ja Palvelun tyypistä riippuen siihen kuuluva(t) käyttäjätunnus/käyttäjätunnukset ja salasana(t) sekä ylläpitää asiakkaan www-palvelintilaa, jos asiakas on Palvelun tilannut. Palvelun sisältö riippuu kunkin palvelun tyypistä.

3.c mManualin osalta palvelimien, ohjelmistojen, tietoverkon ja laitteiston viat korjataan mahdollisimman pian, kuitenkin normaalina työaikana.

3.d mManualilla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu. Keskeytyksestä ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen sähköpostitse.

3.e mManualin vastaa vain vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan sen omasta tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä. Vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään kahden (2) kuukauden Asiakkaan kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan. Vahingonkorvausta on vaadittava mManualilta kuukauden (1kk) kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena olevasta virheestä ilmoitettiin tai viivästystapauksessa siitä, kun toimitus tapahtui. Välillisiä, varallisuuteen kohdistuvia, ennalta arvaamattomia, yllättäviä tai niin kutsuttuja Force Major -vahinkoja mManual ei korvaa. Asiakas huolehtii omaisuutensa vakuutuksesta, joka on annettu vieraaksi omaisuudeksi mManualille mm. huolehtimalla materiaalinsa varmuuskopioinnista.

3.f mManualin korvausvelvollisuus käsittää mManualin omasta virheestä Asiakkaalle aiheutuneen välittömän henkilö- ja esinevahingon. Välillisen vahingon mManual on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta mManualin puolella. Kuluttaja-asiakkaalle aiheutuneet vahingot korvataan tässä sopimuksessa mainituin tavoin, ottaen huomioon kuitenkin pakottavat kuluttajasuojalainsäädännön määräykset.

3.g mManual ei vastaa tietoverkon palvelujen, tietojen eikä muun saatavan informaation sisällöstä tai toimivuudesta eikä näissä esiintyvistä tai näistä aiheutuvista häiriöistä.

3.h mManual ei vastaa asiakkaan palvelimen sisällön laillisuudesta.

3.i mManualilla on oikeus tehdä varmuuskopioita siitä datasta, jota sen koneilla ja verkossa on.

3.j mManualilla on oikeus luovuttaa asiakas- ja tunnistetietoja voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.

3.k mManual ei vastaa tietoverkosta tulevasta asiakkaaseen tai tietojärjestelmään tai palvelimen sisältöön kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai jostain näihin rinnastettavasta.

3.l mManual ei vastaa konsultointivirheistä, eikä kolmansien osapuolten virheistä.


4. Asiakkaan vastuu

4.a Asiakas vastaa kaikista Palvelun käyttöä varten tarvittavista laitteista, yhteyksistä ja tuotteista ja niiden laillisuudesta sekä niiden tarvittavasta suojaamisesta.

4.b Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksensa käytöstä ja sitoutuu säilyttämään salasanansa siten, ettei se joudu sivullisten tietoon.

4.c Asiakas / käyttäjätunnuksen haltija on vastuussa käyttäjätunnuksellaan tehdystä tietoliikenteestä.

4.d Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan, sekä vastaa toiminnastaan palvelimella. Asiakas muun muassa vastaa käyttämänsä materiaalin käyttöoikeuksista ja näistä johtuvista korvauksista.

4.e Asiakas on velvollinen palauttamaan mManualille kaiken mManualin omaisuuden, mukaan lukien käyttäjätunnuksen sekä lopettamaan mManualin Palvelun käyttämisen viivytyksettä tämän sopimuksen lakattua, tapahtuipa se mistä syystä tahansa.

4.f Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä väärien tietojen korjaamisen aiheuttamista kustannuksista

4.g Asiakas ei saa edes osittain jälleenmyydä mManualilta ostamaansa Palvelua. Asiakas ei myöskään saa jakaa Palvelua kolmannen osapuolen kanssa.

4.h Asiakas ei saa julkaista, jaella eikä myydä ohjelmistoja tai nk. patcheja ohjelmistoihin mManualilta ostamansa Palvelun kautta, ellei Asiakas ole aineiston todellinen tekijänoikeuksien haltija.

4.i Asiakas vastaa kaikesta hänen Internet-palvelimensa kautta tapahtuvasta toiminnasta. Asiakas vastaa myös sitä kautta julkaisemastaan aineistosta.

4.j Asiakas ei saa julkaista, jaella eikä myydä eroottista tai nk. adult-ainestoa tai mitään sellaiseksi luokiteltavissa olevaa mManualilta ostamansa Palvelun kautta.

4.k Asiakas ei saa käyttää omia palvelinohjelmia mManualin Palvelussa. Palvelimella ei myöskään saa olla minkäänlaisia tietokoneohjelmia Asiakkaan käytössä, mikäli hän itse ei ole kirjoittautunut sisään palvelimeen. Edellä mainittu ei koske nk. CGI-skriptejä, joita myös joskus ohjelmiksi kutsutaan. Asiakas on kuitenkin vastuussa edellä mainittujen CGI-skriptien harmittomuudesta palvelimelle.

4.l Asiakas voidaan saattaa korvausvelvolliseksi mikäli hän toiminnallaan on aiheuttanut palvelimen toiminnan häiriintymistä tai tiedostojen tai ohjelmistojen tuhoutumista tai tietoturvatason heikentymistä tai edesauttanut kolmansien osapuolten pääsyä palvelimelle niin, että nämä ovat päässeet aiheuttamaan palvelimen häiriintymistä tai tiedostojen tai ohjelmistojen tuhoutumista tai tietoturvatason heikentymistä tahi muuta vahinkoa.

4.m Asiakas ei kuormita mManualin palvelimia ja verkkoyhteyksiä pitämällä niissä enempää tietoa kuin on erikseen sovittu tai muutoinkaan käyttämällä palvelimia tai verkkoa normaalikäytön vastaisesti.

4.n Asiakas vapauttaa mManualin kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita Asiakkaan toiminta Internet-verkossa mahdollisesti aiheuttaa.

5. Maksut ja maksuehdot sekä laskutus

5.a Asiakas maksaa käyttömaksun ja mahdollisen avausmaksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai erillisen tarjouksen mukaisesti.

5.b Maksu suoritetaan laskua vastaan.

5.c Laskut maksetaan viimeistään niissä mainittuina eräpäivinä. Mikäli maksu myöhästyy, on mManualilla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorkoa. mManualin perii Asiakkaalta lähetetyistä maksukehotuksesta aina 10 euroa.

5.d mManualilla on oikeus muuttaa hinnoittelua ja ääritapauksessa irtisanoa sopimus välittömästi mikäli Asiakkaan aiheuttama liikenne poikkeaa runsaasti nk. normaalista liikenteestä.

5.e mManualilla on oikeus muuttaa palvelun hintaa ja hintarakennetta. Asiakkaalle ilmoitetaan hinnanmuutoksista yhtä kuukautta (1kk) ennen näiden voimaan tuloa sähköpostilla.

5.f Asiakkaan on aina ilmoitettava mikäli hänen laskutusosoitteensa muuttuu. Ilmoitus voidaan tehdä sähköpostilla, kirjeitse tai puhelimitse. Ilmoitusta ei voi tehdä faksilla.

5.g Veloitettuja käyttömaksuja ei palauteta, lukuun ottamatta kulloinkin erikseen määritettynä nk. takuuaikana tehtyä Palvelun irtisanomista.

Sopimusehtojen muutokset

6.a mManualilla on oikeus muuttaa palvelujen sisältöä tai hinnoittelua ääritapauksessa välittömästi, mikäli muutos katsotaan välttämättömäksi. Muutoin sovelletaan edellä esitettyä yhden kuukauden (1kk) siirtymää, jossa asiakasta informoidaan muutoksesta sähköpostilla.


7. Sopimuksen voimassaolo

7.a Sopimus on voimassa toistaiseksi. Vuosilaskutuksella olevan Palvelun sopimusjakso on aina kaksitoista (12) kuukautta. Ja muilla sopimusjakso on yhtäpitkä kuin laskutusjakso.

7.b mManual voi purkaa sopimuksen ja keskeyttää palvelun jos Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen maksun ja viivästys on jatkunut kolmekymmentä (30) päivää maksamattoman laskun eräpäivästä lähtien.

7.c Jos asiakas ei ole irtisanonut Palvelua vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen uuden sopimusjakson alkamista, sopimusta jatketaan automaattisesti kulloinkin voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti. Voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä mManualin Internet-sivuilla.

7.d Vastaanotettuaan irtisanomisen mManual lähettää asiakkaalle vahvistuksen irtisanomisesta.

8. Sopimuksen siirtäminen

8.a Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta edelleen ilman mManualin kirjallista lupaa. mManualilla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.

9. Erimielisyydet

9.a Tästä sopimuksesta aiheutuvat ja tätä sopimusta koskevat erimielisyydet käsitellään Kokemäen käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikka.

9.b Tähän sopimukseen ja siitä aiheutuvien sekä sitä koskevien riitojen ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia.

9.c mManual pidättää oikeuden näiden sopimusehtojen sekä hintojen muutoksiin.

AJANKOHTAISTA

Haluan mukaan!
Verkko-ohjelma ilmoittautumisten vastaanottoon ja hallintaan.

mManual Lite

- tila www-sivustolle
- kolme sähköpostia

NYT VAIN

14 €/kk

Tulostussivu     Kirjaudu     Copyright: mManual Oy 2002 - 2019